TUHAN BERKENAN KEPADA PEMIMPIN YANG MEMBERIKAN YANG TERBAIK DARIPADANYA UNTUK DIPERSEMBAHKAN BAGI-NYA.

Pahlawan - Pahlawan Daud

Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel, dalam mencapai kedudukan raja dan yang mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan TUHAN mengenai Israel. (1 Tawarikh 11:10)
Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud: Yasobam bin Hakhmoni, kepala triwira; ia mengayunkan tombaknya melawan tiga ratus orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. (1 Tawarikh 11:11)
Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu; ia termasuk ketiga pahlawan itu. (1 Tawarikh 11:12)
Ia ada bersama-sama Daud di Pas-Damim, ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana; ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, (1 Tawarikh 11:13)
maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu; mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan TUHAN kemenangan yang besar. (1 Tawarikh 11:14)
Sekali datanglah tiga orang dari ketiga puluh kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam, sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. (1 Tawarikh 11:15)
Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. (1 Tawarikh 11:16)
Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata: "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang!" (1 Tawarikh 11:17)
Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada TUHAN, (1 Tawarikh 11:18)
katanya: "Jauhlah dari padaku, ya Allah, untuk berbuat demikian! Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya." Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. (1 Tawarikh 11:19)
Abisai, adik Yoab, dialah kepala ketiga puluh orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan tiga ratus orang yang mati ditikamnya; ia mendapat nama di antara ketiga puluh orang itu. (1 Tawarikh 11:20)
Di antara ketiga puluh orang itu ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. (1 Tawarikh 11:21)
Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel; ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lobang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. (1 Tawarikh 11:22)
Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya lima hasta tingginya; di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. (1 Tawarikh 11:23)
Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada; ia mendapat nama di antara ketiga puluh pahlawan itu. (1 Tawarikh 11:24)
Sesungguhnya, di antara ketiga puluh orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. (1 Tawarikh 11:25)
Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, saudara Yoab, selanjutnya Elhanan bin Dodo, dari Betlehem; (1 Tawarikh 11:26)
Samot, orang Harod; Heles, orang Peloni; (1 Tawarikh 11:27)
Ira anak Ikesh orang Tekoa; Abiezer, orang Anatot; (1 Tawarikh 11:28)
Sibkhai, orang Husa; Ilai, orang Ahohi; (1 Tawarikh 11:29)
Maharai, orang Netofa; Heled bin Baana, orang Netofa; (1 Tawarikh 11:30)
Itai bin ribai, dari Gibea orang Benyamin; Benaya, orang Piraton; (1 Tawarikh 11:31)
Hurai dari lembah-lembah Gaas; Abiel, orang Bet-Araba; (1 Tawarikh 11:32)
Azmawet, orang Bahurim; Elyahba, orang Saalbon; (1 Tawarikh 11:33)
Hasyem orang Gizon; Yonatan bin Sage, orang Harari; (1 Tawarikh 11:34)
Ahiam bin Sakhar, orang Harari; Elifal bin Ur; (1 Tawarikh 11:35)
Hefer, orang Mekherati; Ahia, orang Peloni; (1 Tawarikh 11:36)
Hezro, orang Karmel; Naarai bin Esbai; (1 Tawarikh 11:37)
Yoël, saudara Natan; Mibhar bin Hagri; (1 Tawarikh 11:38)
Zelek, orang Amon; Naharai, orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Zeruya; (1 Tawarikh 11:39)
Ira, orang Yetri; Gareb, orang Yetri; (1 Tawarikh 11:40)
Uria, orang Het; Zabad bin Ahlai; (1 Tawarikh 11:41)
Adina anak Siza orang Ruben, kepala orang-orang Ruben dan beserta dia ada tiga puluh orang; (1 Tawarikh 11:42)
Hanan bin Maakha; Yosafat, orang Mitni; (1 Tawarikh 11:43)
Uzia, orang Asytarot; Syama dan Yeiel, anak-anak Hotam orang Aroër; (1 Tawarikh 11:44)
Yediael bin Simri, dan Yoha, saudaranya, orang Tizi; (1 Tawarikh 11:45)
Eliel, orang Mahawim; Yeribai dan Yosawya, anak-anak Elnaam; Yitma, orang Moab; (1 Tawarikh 11:46)
Eliel, Obed dan Yaasiel, orang Mezobaya. (1 Tawarikh 11:47)

TUHAN berkenan kepada pemimpin yang memberikan yang terbaik daripadanya untuk dipersembahkan bagi-NYA.
Dan TUHAN memberkati kehidupan pemimpin yang seperti itu dengan berkat-berkat yang berlimpah.
Karena TUHAN memberi lebih baik dari pada yang terbaik.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.